ความอยาก..ของแต่ละกรุ๊ป

ความอยาก...ของแต่ละกรุ๊ปเลือด

กรุ๊ป O อยาก...กิน    กรุ๊ป A อยาก...เก่ง    กรุ๊ป B อยาก...แกล้ง    รุ๊ป AB อยาก...นอน

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.