"จุดมุ่งหมายของชีวิต"

ชีวิตเรา จะยึดอะไรเป็นจุดมุ่งหมาย...???

หากชีวิตเรา ถือเงินทองเป็นจุดมุ่งหมาย

ชีวิตจะมีแต่ความเหนื่อยยากลำบาก เพราะการไขว่คว้าไม่สิ้นสุด


หากชีวิตเรา ถือบุตรธิดาเป็นจุดมุ่งหมาย ชีวิตนั้นมีแต่ความเหนื่อยล้า ห่วงพะวงไม่สิ้นสุด


หากชีวิตเรา ถือความรักเป็นจุดมุ่งหมาย

ชีวิตนั้นมีแต่ความเจ็บปวดสุขทุกข์ไปกับความคาดหวัง


หากชีวิตเรา ถือการแข่งขันเปรียบเทียบเป็นจุดมุ่งหมาย ชีวิตนั้นมีแต่ใจที่ตกต่ำ ริษยา


หากชีวิตเรา ถือบุญคุณเป็นจุดมุ่งหมาย

ชีวิตนั้นมีแต่ใจเมตตา


หากชีวิตเรา ถือความเอื้อเฟื้อใจกว้างเป็นจุดมุ่งหมาย ชีวิตนั้นมีแต่ความสุขจากมิตรภาพ


หากชีวิตเรา ถือความพอเพียงเป็นจุดมุ่งหมาย ชีวิตนั้นมีแต่ความสุข สบายใจ ยั่งยืน

 

Choose a vibrant image and write an inspiring paragraph about it.
It does not have to be long, but it should reinforce your image.

Odoo • A picture with a caption
Add a caption to enhance the meaning of this image.